imprimer

Thema's

Graag uw reactie via mail op onderstaande onderwerpen!
Uw reacties zijn natuurlijk in het Nederlands welkom. Enkel deze drie samenvattingen zijn echter in het Nederlands beschikbaar. 

Ben ik de Staat ?

Het monopolie van de Staat in het voortbrengen van juridische normen is in publiek recht bijzonder streng. Nochtans komen vandaag onbetwistbare tekens aan het licht die aantonen  dat privé-actoren actief aan het ontstaan van normen van publiek recht meewerken. Sedert lang is dit verschijnsel reeds in bepaalde gebieden gekend, en dus zouden de veralgemening en de omvang ervan zeker een preciezere analyse verdienen. Hoe wordt nu het produkt van dit initiatief van privé-actoren met het staatsrecht in samenhang gebracht? Neemt de soevereine Staat niet actief deel aan zijn geplande ondergang ten gunste van andere wezens, die een gedeelte van de wetgevende en reglementaire macht in beslag nemen? Overigens wordt het monopolie van de Staat in het voortbrengen van juridische norme opnieuw ter discussie gesteld door de coëxistentie van samenwerkende juridische ordes die door het theorie van het juridische pluralisme geanalyseerd worden.

Wie regeert: de rechter of de volksvertegenwoordiger ?

Sedert de Franse revolutie geldt het principe van de scheiding der machten. Daardoor wordt de voorrang van de wetgevende macht over alle andere machten erkent als gevolg van de legitimiteit van de vertegenwoordiging. Vandaag erkent men nochtans een crisis van het parlementair regime, veroorzaakt of gecompenseerd doordat er meer beroep op gerechten gedaan wordt. De samenleving wordt daardoor gejuridiseerd. Vele sociale geschillen ontsnappen aan het gezag van het parlement en worden door de rechter besloten. Sommige beweren dat dit op een regering van rechters neerkomt, terwijl andere zich verheugen over deze “proceduralisatie” van het recht. Dit neemt niet weg dat de grotere tussenkomst van de rechterlijke macht in materies die principieel aan de politiek worden voorbehouden, vragen van legitimiteit oplevert.

Moet de Staat efficiënt zijn ?

De crisis van de verzorgingsstaat brengt economische theoriëen van liberale aard terug aan de orde. In het recht wordt de economische analyse belangrijker. Zij geeft aan de juridische normgeving de opdracht een efficiënte markteconomie tot stand te brengen. De grens tussen de privé en de publieke sector wordt kleiner. Vele diensten die vroeger door de overheid werden verzorgd, zijn nu geliberaliseerd. Deze ontwikkeling is niet zonder gevolgen voor het zelfbestuur van het publiek recht. De Staat had immers vroeger de macht de normen te bepalen volgens het algemeen belang. Het reguleren blijkt vandaag het reglementeren te vervangen. De tendens toont aan dat het algemeen belang verweven wordt met de regels van de markt. Is de Staat, die de spil van een sociale en economische politiek had moeten zijn, niet een gewone speler geworden tussen andere economische actoren ?